Rukovodstvo KONSING GROUP DOO je potpuno posvećeno i pruža bezrezervnu participaciju u implementaciji i održanju svih utvrdjenih principa sistema integrisanog upravljanja

Socijalna odgovornost

KONSING GROUP DOO BEOGRAD je usvojio Izjavu o društvenoj odgovornosti kompanije, zasnovanu na relevantnim deklaracijama i konvencijama Ujedinjenih nacija. Na taj način KONSING GROUP DOO BEOGRAD je potvrdio svoju odgovornost za svoje postupke, transparentnost i ponašanje u skladu sa etikom. KONSING GROUP DOO BEOGRAD posebno vodi računa o sledećim subjektima društvene odgovornosti, u skladu sa standardom ISO 26000:
Ljudska prava
Radna praksa - poštovanje i održavanje svih standarda rada, kao što su: zapošljavanje mladih, bezbedan i zdrav rad, sloboda udruživanja, diskriminacije, uslovi rada i sl.
Briga o životnoj sredini
Promocija principa društvene odgovornosti – profitabilnost, transparentnost, primena etičkih principa, poštovanje interesa akcionara, poštovanje zakonskih propisa, poštovanje međunarodnih pravila ponašanja i ljudskih prava
Poštovanje zahteva i očekivanja korisnika
Učešće i podrška razvoju društvene zajednice

Izjava o društvenoj odgovornosti


Integrisani sistem menadžmenta